Pomorze możliwości – bezpłatne szkolenia dla pracujących

Zapraszamy do udziału w projekcie pt. Pomorze możliwości – bezpłatne szkolenia dla pracujących, osoby pracujące w sektorze MŚP oraz podmiotach ekonomii społecznej z terenu województwa pomorskiego zainteresowane z własnej inicjatywy nabyciem / podwyższeniem swoich umiejętności / kompetencji.

Poszukujemy w szczególności osób w wieku 50+ (bez względu na wykształcenie) oraz osób w wieku 25-49 z wykształceniem maksymalnie średnim.

W ramach projektu, możesz wziąć udział w szkoleniach z zakresu:

  • j. angielskiego (A1, A2, B2) i niemieckiego (A2)  w 3 obszarach: rozumienie (słuchanie, czytanie), mówienie (interakcja, produkcja), pisanie, które zakończą się międzynarodowym egzaminem TELC,
  • ICT w 5 obszarach dla 21 kompetencji (zgodnie z DIGCOMP) na poziomie podstawowym i średnio-zaawansowanym, zakończony potwierdzeniem kwalifikacji na egzaminie zewnętrznym.

Pomorze możliwości – bezpłatne szkolenia dla pracujących

Projekt Pomorze możliwości –bezpłatne szkolenia dla pracujących jest realizowany dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, Oś priorytetowa 05. Zatrudnienie, Działanie 05.05. Kształcenie ustawiczne. Projekt odpowiada na potrzeby mieszkańców woj. pomorskiego w zakresie szkoleń z języka angielskiego, niemieckiego i ICT.

„Pod pojęciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych (w skrócie ICT, z ang. information and communication technologies, nazywanych zamiennie technologiami informacyjno-telekomunikacyjnymi, teleinformatycznymi lub technikami informacyjnymi) kryje się rodzina technologii przetwarzających, gromadzących i przesyłających informacje w formie elektronicznej. (…)„(def. wg GUS)

Jakość szkoleń gwarantuje zarówno wieloletnie doświadczenie firmy Euro-Forum Marek Gudków na rynku szkoleń, w tym szkoleń językowych i komputerowych, jak też jej potencjał w zakresie projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest wzmocnienie i dostosowanie do potrzeb pomorskiego rynku pracy kompetencji językowych i cyfrowych u 630 Uczestników Projektu z województwa pomorskiego w wieku 18 lat i więcej, w tym osób o niskich kwalifikacjach oraz osób wieku 50 lat i więcej, poprzez szkolenia oparte o indywidualną diagnozę i potwierdzone egzaminem kwalifikacje.

Wymagany status Uczestników Projektu na rynku pracy: 630 pracowników sektora MŚP oraz podmiotów ekonomii społecznej (100%UP) w wieku 18 lat i więcej, z terenu województwa pomorskiego zainteresowanych z własnej inicjatywy nabyciem/podwyższeniem swoich umiejętności/ kompetencji, w tym min. 80% osób w wieku ponad 25 lat, tzw. 25+ (w tym min. 40% osób będzie o niskich kwalifikacjach)

Kontakt z biurem projektu

Gdynia: info@siesta.pl, tel. 58 58 781 09 66

Kontakt z głównym organizatorem: pm@euro-forum.com.pl, tel. 81 534 95 72