Śląski Program Aktywizacji 30+

Śląski Program Aktywizacji 30+ to program wsparcia bezpośredniego osób wieku powyżej 30 roku życia bez pracy, który przyczyni się do ich aktywizacji oraz poprawy sytuacji na rynku pracy.

Projekt ma na celu zniwelowanie barier i zaspokojenie potrzeb osób po 30 roku życia, które uniemożliwiają im podjęcie zatrudnienia na rynku pracy. Uczestnicy zdobędą między innymi nowe kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie zawodowe, uzyskają wsparcie psychologiczne, doradztwo zawodowe oraz zdobędą umiejętności poruszania się po rynku pracy dzięki pomocy Coachów pracy.

Projekt będzie realizowany w okresie od września 2017 roku do listopada 2018 roku. Uczestnicy skorzystają z indywidualnego i grupowego wsparcia specjalistów w celu wypracowania Indywidualnego Planu Działania, który wskaże potrzeby oraz kierunek rozwoju w Projekcie.

Diagnoza wyznaczy każdemu uczestnikowi kierunki działania, oraz wskaże deficyty, które zostaną uzupełnione w trakcie trwania projektu – np. za pomocą szkoleń zawodowych. Uczestnicy po wykonaniu planu zdefiniowanego w IPD odbędą staż zawodowy, który ostatecznie przygotuje ich do podjęcia zatrudnienia i poruszania się po rynku pracy.

Śląski Program Aktywizacji 30+