Kursy zawodowe i staże dla woj. podkarpackiego

Kursy zawodowe i staże dla woj. podkarpackiegoW ramach projektu „Cel-aktywność zawodowa” oferujemy kursy zawodowe i staże dla woj. podkarpackiego: księgowa, kucharz, prawo jazdy kat. C i kat.D oraz inne kursy zawodowe – finansowane z projektu.

W ramach projektu oferujemy:

 • 4-miesięczny płatny staż
 • Stypendium szkoleniowe
 • Stypendium stażowe
 • Zwrot kosztów dojazdu
 • Wyżywienie
 • Pokrycie kosztu szkolenia BHP
 • Pokrycie kosztu badań lekarskich
 • Pokrycie kosztów podejścia do pierwszego egzaminu

Dla osób:

 • powyżej 29 roku życia
 • zamieszkujących województwo podkarpackie
 • bezrobotnych, biernych zawodowo lub poszukujących pracy

Więcej o bezpłatnym kursie

Regulamin udziału wraz z Formularzem zgłoszeniowym jest dostępny na stronie Podkarpackiej Akademii Przedsiębiorczości www.pap.rzeszow.pl lub pod nr telefonu (0-17) 857-71-00.

Projekt realizowany jest przez Podkarpacką Akademię Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe