Wprowadzenie do zamówień publicznych

Miejsce szkolenia: Yerbaciarnia w centrum Warszawy
Data szkolenia: 19 września 2015, 10.00-15.00

Jak co miesiąc Warszawska Współpraca Szkoleniowa zaprasza na spotkanie i poszerzanie wiedzy. Tym razem „Wprowadzenie do zamówień publicznych”.

Celem szkolenia jest wprowadzenie do podstawowych zagadnień związanych z zamówieniami publicznymi dla osób, które nie miały styczności z tą tematyką.

Szkolenie jest przeznaczone dla osób pragnących poszerzyć swoje kompetencje zawodowe o wiedzę z zakresu podstaw zamówień publicznych i w przyszłości podjąć pracę związaną z tematyką zamówień zarówno w instytucjach administracji publicznej jak i w prywatnych firmach produkcyjnych i usługowych.

Program szkolenia

1. Podstawowe pojęcia w systemie zamówień publicznych: zamówienie publiczne, zamawiający, wykonawca , oferta, kierownik zamawiającego, dostawy, roboty budowlane, usługi.

2. Zakres podmiotowy i przedmiotowy stosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

3. Zasady udzielania zamówień publicznych
– zasada równego traktowania wykonawców,
– zasada konkurencyjności
– zasada jawności
– zasada pisemności

4. Podstawowe tryby udzielania zamówień publicznych –przetarg nieograniczony i ograniczony oraz inne tryby.

5. Źródła informacji o zamówieniach publicznych :
– Biuletyn Zamówień Publicznych (BZP)
– Ogłoszenia o zamówieniach w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
– W jaki sposób szukać informacji o zamówieniach.

6. Przygotowanie postępowania o zamówienie publiczne przez zamawiającego
-ustalenie wartości szacunkowej zamówienia – metody szacowania,
– opis przedmiotu zamówienia , warunki udziału w postępowaniu, kryteria oceny ofert
– Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

7. Przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne przez zamawiającego
– przebieg procesu otwarcia i oceny ofert
– wybór najkorzystniejszej oferty, odrzucenie ofert, wykluczenie wykonawców
– umowy – informacje ogólne
– zmiany w umowie i odstąpienie od umowy
– unieważnienie umowy

8. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
-uprawnienia i obowiązki

9. Środki ochrony prawnej
– odwołanie i postępowanie odwoławcze – Krajowa Izba Odwoławcza
– skarga do sądu

10. Anonimowy test sprawdzający

Więcej o szkoleniu

Prowadzący: Zbigniew Mazur -pracownik komórki zajmującej się kontrolą zamówień publicznych. Ekspert zewnętrzny ds. zamówień publicznych Ministerstwa Gospodarki . Posiada wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu projektów infrastrukturalnych oraz w zamówieniach publicznych a także kontroli zamówień publicznych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS oraz Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego.

Kontakt

Zapisy: tylko przez formularz pod linkiem:
https://docs.google.com/forms/d/1iTYCr_yXw4hdWZ8fDx0VMK…