Menedżer ds. komercjalizacji innowacji

Miejsce szkolenia: Rzeszów
Termin szkolenia: szkolenie weekendowe (całość 176 h – po 2 weekendy w miesiącu)

Program szkolenia

  • Przebieg procesu komercjalizacji ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów transferu innowacji – 32 h
  • Znajomość form (i procedur) ochrony własności intelektualnej oraz umiejętności doboru formy zabezpieczenia własności intelektualnej – 16 h
  • Ocena własności intelektualnej pod kątem potrzeb wewnętrznych firmy (czynnik jakościowe i ilościowe) – 16 h
  • Źródła informacji dotyczących światowych tendencji w zakresie innowacji i ich zastosowań (umiejętność korzystania z baz patentowych, baza CORDIS, IDEAL-IST, EUREKA itp) – 16 h
  • Jak prowadzić analizę potrzeb rynkowych i potencjału rynkowego innowacji. Ocena technologii – zasady i metody – 16 h
  • Wycena projektu innowacyjnego oraz ocena projektu – 16 h
  • Źródła finansowania działalności innowacyjnej, zasady ich pozyskiwania, metoda doboru odpowiednich źródeł finansowania – 16 h
  • Zarządzanie projektami badawczymi i procesami komercjalizacji badań naukowych z wykorzystaniem programu MS Project. Warsztaty komputerowe– 48 h

Każdy Uczestnik odbędzie ponadto 4 dwugodzinne spotkania indywidualne z coachem w celu aktywizacji do wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce, pokonania barier mentalnościowych i radzenia sobie z konkurencją młodych osób na rynku pracy.

Szkolenie zakończy się zdaniem egzaminu w formie testu wiedzowego oraz otrzymaniem certyfikatu ukończenia kursu.

Kontakt w sprawie szkolenia

Katarzyna Dyki
tel. 602340692
mkr@arisa.com.pl
Szczegółowe informacje o projekcie wraz z regulaminem i formularzem zgłoszeniowym znajdują się na stronie:
http://podkarpackie.innowacyjni.org/