Zaawansowany Excel z elementami PowerPoint – bezpłatne szkolenia

Miejsce szkolenia: Gdańsk
Data szkolenia: 6 – 16 października 2015 (3 grupy szkoleniowe po 3 dni)

Invest in Pomerania realizuje projekt „Pomorski Smart Up – poprawa sytuacji osób młodych na rynku pracy w kontekście branż priorytetowych dla województwa pomorskiego” na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności w regionie, Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Koordynatorem działań Invest in Pomerania jest Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

  1. I gr. – 06-08.10.2015
  2. II gr. – 09-13.10.2015
  3. III gr. – 14-16.10.2015

Więcej o szkoleniu

Liczba godzin szkoleniowych: 21 godzin zajęć (trzy dni szkoleniowe po 7 godzin)

Chcąc wziąć udział w szkoleniach osoba powinna spełniać następujące kryteria:

  • nieukończony 30 rok życia w momencie przystąpienia do projektu (dotyczy momentu podpisania deklaracji udziału w projekcie),
  • miejsce zamieszkania na terenie województwa pomorskiego,
  • status osoby bezrobotnej zarejestrowanej w urzędzie pracy lub pozostającej bez zatrudnienia, w tym osoby uczące się,
  • osoby nie mogą wykonywać jakiejkolwiek pracy zarobkowej, a po ukończonych szkoleniach powinny być zdolne  gotowe do podjęcia zatrudnienia w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy,
  • co najmniej wykształcenie zasadnicze zawodowe.

Kontakt

Więcej informacji na temat rekrutacji udzieli Państwu:
Marta Grzyb, e-mail: marta.grzyb@investinpomerania.pl, Tel. 58 32 33 145