Autodesk Inventor

Miejsce szkolenia: Tychy
Data szkolenia: 5-7 grudnia 2014

Kurs przeznaczony dla osób chcących tworzyć zaawansowane wirtualne modele przestrzenne, a następnie poddawać je złożonym analizom. Wiedza zdobyta na tym kursie pozwala zaprojektować pojedyncze bryłowe elementy, składać je w zaawansowane zespoły oraz wykonać dokumentację techniczną projektu. Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymają międzynarodowy certyfikat Autodesk (Certificate of Completion) potwierdzający nabycie kompetencji zawodowych. Nadto uczestnicy przystąpią do egzaminu AutoDesk na najwyższym poziomie zaawansowania – Professional lub Associate – w zależności od programu szkolenia.

Program szkolenia

 1. OMÓWIENIE INTERFEJSU INVENTORA
 2. TWORZENIE SZKICOW 2D
  • Tworzenie parametrycznego szkicu 2D
  • Wymiarowanie parametryczne
  • Więzy geometryczne
  • Doktor szkicu
 3. MODELOWANIE CZĘŚCI
  • Wyciąganie (proste, obrotowe, po ścieżce)
  • Fazowanie
  • Zaokrąglanie
  • Obiekty konstrukcyjne (płaszczyzna konstrukcyjna, oś konstrukcyjna)
  • Konstrukcje blachowe
 4. MODELOWANIE ZŁOŻEŃ
  • Podstawowe funkcje modelowania złożeń
  • Nadawanie więzów w zespole
  • Projektowanie konstrukcji spawanych
  • Wstawianie elementów znormalizowanych (Content Center)
 5. PREZENTACJA ZESPOŁÓW
  • Generowanie prezentacji
  • Edycja i korekta prezentacji
  • Animacja montażu zespołu
 6. TWORENIE DOKUMENTACJI 2D
  • Generowanie widoków, rzutów, przekrojów, szczegółów
  • Tworzenie opisu rysunku (wymiary, symbole tolerancji, znaki chropowatości)
  • Tworzenie listy elementów w rysunkach złożeniowych

Udział w darmowym szkoleniu

Zapraszamy do udziału w projekcie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw pt.: „Mocna kadra w mikro firmie”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach Projektu proponujemy Państwu szkolenia z zakresu wspomagania projektowania z wykorzystaniem komputerowych technik modelowania i prezentacji architektury.

Szkolenia skierowane są do mikro przedsiębiorstw, posiadających jednostkę organizacyjną na terenie Województwa Śląskiego, prowadzących działalność w następujących obszarach technologicznych kluczowych dla rozwoju gospodarki regionu wskazanych w PRT (Programie Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2010-2020):
– Technologie dla ochrony środowiska (PKD: Sekcja F – Dział 41, 42, 43)
– Technologie informacyjne i telekomunikacyjne (PKD: Sekcja M – Dział 71, 74)
– Produkcja i przetwarzanie materiałów (PKD: Sekcja C – Dział 22, 23, 24)
– Przemysł maszynowy, samochodowy, lotniczy i górniczy (PKD: Sekcja C – Dział 26, 27, 28, 29, 30, Sekcja M – Dział 74)
– Nanotechnologie (Sekcja C, Sekcja M)

W projekcie mogą wziąć udział osoby:
– zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę,
– właściciel pełniący funkcje kierownicze,
– wspólnik, w tym partner prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiące z niego korzyści finansowe.

W ramach szkolenia proponujemy następujące moduły:
– Autodesk AutoCAD
– Autodesk Inventor,
– Autodesk 3ds Max,
– Autodesk Revit Architecture,
– Autodesk Robot Structural Analisys Professional,
– Autodesk Revit Structure,
– Autodesk Civil 3D
– Autodesk 3D Map.

Wszystkim uczestnikom oferujemy: – 40 godzin szkoleń (32 godziny w formie stacjonarnej oraz 8 godzin w formie e-learningu),
– niezbędne materiały szkoleniowe, w tym podręczniki,
– wykładowców posiadających wiedzę branżową oraz umiejętności dydaktyczne poparte doświadczeniem zawodowym,
– Certyfikaty Ukończenia Szkolenia Autodesk (AutodeskCertificate of Completion) wystawiane przez Autoryzowane Centrum Szkoleniowe Autodesk dla wszystkich,
– możliwość przystąpienia do egzaminu Autodesk na poziomie Professional lub Associate,
– refundację kosztów dojazdu na szkolenia,
– poczęstunek.
Odbędzie się łącznie 30 edycji szkoleń. W każdej edycji może wziąć udział 10 uczestników.

Szkolenie jest całkowicie bezpłatne!

Szkolenia będą się odbywać w miejscu uzgodnionym z Przedsiębiorstwem, w okresie od listopada 2013 do grudnia 2014 r.

Rekrutacja odbywa się poprzez zapisy w biurze Projektu a także drogą pocztową poprzez przesłanie kompletu dokumentów rekrutacyjnych na adres Biura Projektu lub pocztą elektroniczną na adres:bozenaf@cadsoft.pl.

Kontakt

Ewelina Hajduk
Tel. (32) 325 72 95
Kom. 533 221 994
e-mail: hannaj@cadsoft.pl

lub

Bożena Falana
Tel. (32) 325 72 96
Kom. 505 092 487
e-mail: bozenaf@cadsoft.pl